Actievoorwaarden Venco “Win een van de 7 ballonvaarten”

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel “Win een van de 7 ballonvaarten” Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
De Actie wordt georganiseerd door Cloetta gevestigd aan Hoevestein 26, Oosterhout, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34221053.
Organisator heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.venco-actie.nl  (de “Website”) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.
De Actie is ter promotie van en geldt uitsluitend voor Venco Choco D’rop.  De Actie geldt niet in combinatie met andere acties of kortingen.
De actieperiode loopt van 3 April 2023  tot en met 28 mei 2023 (de “Actieperiode”). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.
De Actie is een promotioneel kansspel. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.
Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het ontvangen van prijzen.
Medewerkers van Organisator, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.
Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar een van de prijzen.

Speelwijze

Scan de QR-code op de ontvangen flyer of ga naar www.venco-actie.nl.
Vul hier je e-mailadres in.  Je ontvangt een mail met unieke link.
Ga naar een winkel en koop minimaal 1 product Venco Choco D’rop. (Het assortiment en verkrijgbaarheid van Venco Choco D’rop kan per winkel verschillen.) Bewaar je kassabon.
Klik op de unieke link in de mail, vul je gegevens in en upload je kassabon.
Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website.
Per emailadres mag 1x worden meegedaan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, buiten aankoop van Venco Choco D’rop. 
De aanwijzing van de winnaars komt door loting tot stand. De winnaars worden op 1 juni 2023 bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen de winnaars ontvangen bericht via e-mail.

Prijzen

We verloten 7 ballonvaarten voor 2 personen. De consumentenwaarde van 1 ballonvaart voor 2 personen is eur 440,00.  
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild. Vluchtdatum naar keuze (maandag t/m donderdag). Locatie naar keuze.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zullen Organisator en alle door Organisator ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen.
Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform onze privacy- en cookiepolicy.  De gevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor het afwikkelen van de actie en niet voor andere doeleinden. 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief en/of e-mail te sturen aan Venco Win een van de 7 ballonvaarten Postbus 393 – 4200 AJ Gorinchem  of klantenservice@hokra.nl

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.